Majetkové spory


  • Vysporiadanie bezpodielového vlastníctva manželov po rozvode
  • Spory zo zmlúv v prípade darovania, pôžičky, výpožičky,    nájmu a podnájmu
  • Spory z vlastníckych a spoluvlastníckych práv
  • Dedičské spory
  • Spory o majetok
  •  a pod.