Firemná mediácia

 • konflikty medzi zamestnávateľom a zamestnancami 
 • spory medzi zamestnancami
 • spory zamestnávateľa a odborových organizácii
 • mobbing – šikanózne správanie skupiny ľudí na pracovisku voči konkrétnej osobe
 • bossing – šikanózne správanie sa nadriadeného voči zamestnancovi
 •  a pod.


Mediácia v tejto oblasti je vhodná predovšetkým na riešenie sporov

 • z pracovných zmlúv, 
 • pri skončení pracovného pomeru,
 • pri diskriminácii a násilí na pracovisku (mobbing, bossing)
 • pri náhradách škody spôsobenej zamestnancom
 • porušenia pracovnoprávnych predpisov a interných predpisov
 • pri preložení na iné pracovisko
 • a iné.