Konflikt koučing 


Riešenie konfliktov koučovaním je dobrovoľný proces, ktorý pomáha klientovi efektívne a emocionálne sa vyrovnať s konkrétnym konfliktom a riešiť ho konštruktívnym spôsobom. Kouč napomáha klientovi komplexnejšie porozumieť samotnému konfliktu, vrátane 
zohľadnenia perspektív zúčastnených strán a faktorov, ktoré môžu konflikt ovplyvniť. Klient takto identifikuje svoje ciele, ktoré chce pri riešení konfliktu dosiahnuť.  

Konflikt koučing môže byť obzvlášť užitočný, ak iné spôsoby riešenia konfliktu nie sú k dispozícii. Napríklad strany zapojené do konfliktu nesúhlasia s účasťou na mediácii, alebo  iných foriem alternatívneho riešenia sporov.

Proces koučovania:  
1. fáza: Objasnenie konfliktu 
Klient vyrozpráva konflikt zo svojho pohľadu. Kouč napomáha klientovi získať ucelený pohľad na konflikt zo strany klienta. 

2. fáza: Skúmanie konfliktu z rôznych perspektív
Klient je vedený koučom k skúmaniu troch perspektív, ktoré môžu mať významný vplyv na konflikt pre všetky zainteresované strany,
a to na úrovni identity, emócie a moci.  Cieľom je hlbšie pochopenie konfliktu a jeho dynamiky. 

3. fáza:  Vytvorenie najlepšieho riešenia
V tejto fáze klient identifikuje víziu najlepšieho riešenia, ktoré by mohlo byť premietnuté do praxe. 

4. fáza:  Povolenie najlepšieho riešenia 
Kouč pomáha klientovi rozvíjať zručnosti potrebné na realizáciu svojich cieľov pri riešení konfliktu vrátane komunikačných
a vyjednávacích  zručností, čo klientovi umožní nebáť sa dať si povolenie uviesť výsledné riešenie konfliktu do života.