Facilitácia 

V mnohých organizáciách v celom podnikateľskom spektre ľudia objavujú výhody využitia neutrálnej tretej strany pri vedení 

a zlepšovaní stretnutí. Vo svete podnikania už dnes hrá dôležitú úlohu facilitátor.


Čo robí facilitátor?  

 • riadi a usmerňuje stretnutie
 • poskytuje účastníkom relevantnú štruktúru a nástroje plynulej a úspešnej komunikácie
 • zabezpečuje, aby bol každý vypočutý
 • pomáha účastníkom identifikovať ich ciele
 • pomáha účastníkom rozvíjať ich akčné plány
 • pomáha ostatným prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia


Čo nerobí facilitátor? 

 • Nezúčastňuje  sa diskusie
 • Neovplyvňuje výsledok
 • Neponúka svoj vlastný názor
 • Nerobí rozhodnutia
 • Nepreberá kontrolu nad obsahom jednania


Ako a kde môžete využiť facilitátora? 

 • Pri strategickom plánovaní
 • Pri objasňovaní cieľov a vytvorení podrobných ukazovateľov výsledkov
 • Pri rozvoji a budovaní tímu
 • Pri hodnoteniach programov
 • Pri brainstormingu 
 • Pri komunikačných a manažérskych stretnutiach
 • Pri stretnutiach na rokovaní o úlohách tímu 
 • Pri riešení problémov 
 • Pri riešení konfliktov 
 • Pri stretnutiach na zdieľanie spätnej väzby a zlepšenie výkonnosti
 • Pri stretnutiach zameraných na zber vstupov pre nový program alebo produkt
 • Pri rokovaniach obec vz. občania
 • A iné


Aká je úloha facilitátora? 

 • Je zodpovedný za riadenie procesu rokovania, nie za jeho obsah
 • Pomáha členom skupiny definovať ich celkový cieľ, ako aj špecifické ciele
 • Zdôrazňuje dôležitosť efektívnej komunikácie
 • Môže poučiť účastníkov  o tom, ako hodnotiť potreby  a vytvárať plány na ich splnenie
 • Využívať vedomosti o procesoch a zručnostiach potrebných na pomoc
 • Zabezpečuje, aby účastníci boli časovo efektívni a prijímali vysoko kvalitné rozhodnutia
 • Skupine môže poskytnúť spätnú väzbu, aby mohli merať svoj pokrok a v prípade potreby vykonať úpravy
 • Vytvára pozitívne prostredie, kde môžu zúčastnené strany spolupracovať a produktívne dosahovať spoločné ciele
 • Napomáha zvládaniu konfliktov zavedením prístupu založeného na spolupráci
 • Ponúka podporu a poradenstvo účastníkom pri riadení procesu
 • Pomôže účastníkom zhodnotiť zručnosti, ktoré už majú a môže poradiť, ako získavať nové.


O možnostiach využitia facilitácie pri Vašich činnostiach, rokovaniach, pracovných ale aj súkromných stretnutiach sa informujte telefonicky alebo písomne. 

Ako vyškolená facilitátorka Vás rada budem informovať o priebehu, časovom rámci a cenovej ponuke.