Cenník mediácie 


Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby.

  • 1. informatívne stretnutie zdarma! 
  • Nie som platcom DPH. 
  • Hodinová sadzba sa účtuje za každú začatú hodinu mediačného konania. 
  • Mediátor má nárok na úhradu nákladov na cestovné, poštovné a iné vynaložené náklady v preukázateľnej výške.
  • Predmediačnú činnosť hradí v plnej výške žiadateľ (pokiaľ nedôjde k mediácii). 
  • Ak druhá strana súhlasí s mediáciou, náklady na predmediačnú činnosť sa účtujú obidvom stranám pomerne 1/1. 
  • Cena mediácie sa účtuje obidvom stranám pomerne 1/1 (pokiaľ sa strany nedohodli inak). 
  • Výsledná cena závisí od predmetu mediačného konania a právnej subjektivity účastníkov mediácie.
  • Faktúra za mediáciu je splatná 14 dní od vystavenia prevodom na účet mediátora.