Cenník  


Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby.

 • 1. Informatívne stretnutie (20 min.), alebo telefonická konzultácia  zdarma!  
 • Odborné poradenstvo v súvislosti s mediáciou  (60 min.)  -  suma 20,- €.  
 • Mediačný koučing (60 min.)  - suma 30,- €.
 • Biznis/tímový koučing -  dohodou. 
 • Nie som platcom DPH. 
 • Hodinová sadzba sa účtuje za každú začatú hodinu mediačného konania. 
 • Mediátor má nárok na úhradu nákladov na cestovné, poštovné a iné vynaložené náklady v preukázateľnej výške.
 • Predmediačnú činnosť hradí v plnej výške žiadateľ (pokiaľ nedôjde k mediácii). 
 • Ak druhá strana súhlasí s mediáciou, náklady na predmediačnú činnosť sa účtujú obidvom stranám pomerne 1/1. 
 • Cena mediácie sa účtuje obidvom stranám pomerne 1/1 (pokiaľ sa strany nedohodli inak). 
 • Výsledná cena závisí od predmetu mediačného konania a právnej subjektivity účastníkov mediácie.
 • Faktúra za mediáciu je splatná 14 dní od vystavenia prevodom na účet mediátora. 

 • Cenník mediácie: