Ste obeťou diskriminácie na pracovisku?

Každý zamestnanec má právo pracovať v priaznivom prostredí bez diskriminácie, šikanovania a obťažovania. Všetko to môže výrazným spôsobom poškodiť pracovný výkon a istotu zamestnanca, negatívne vplývať na pracovnú kultúru a môže mať deštruktívne následky na chod celej firmy.

Zamestnávateľ môže byť vystavený priamej zodpovednosti v prípade, ak nepreukáže, že  podnikol primerané kroky na zabránenie akéhokoľvek druhu diskriminácie, prípadne, že ju sám praktizoval.


Čo je to diskriminácia na pracovisku?

Diskrimináciou rozumieme, ak s Vami niekto zaobchádza menej priaznivo ako s ostatnými z osobných dôvodov a nie z vašej neschopnosti samotnú prácu vykonávať.

Na pracovisku sa môžete stretnúť s týmito typmi diskriminácie:

·         Vek

·         Pohlavie

·         Rasa

·         Náboženstvo

·         Národný pôvod

·         Zdravotné postihnutie

·         Mzda

·         Tehotenstvo

·         Obťažovanie

·         Sexuálne obťažovanie

·         Výpoveď

·         Pracovné preradenie

·         Politická príslušnosť  a pod.

 

Príkladom diskriminácie môže byť ďalej:

o    odmietnutie zamestnania

o    zamietnutie odbornej prípravy alebo ďalšieho vzdelávania

o    vylúčenie z kolektívu alebo izolácia od ostatných spolupracovníkov

o    úmyselné zadržiavanie alebo zatajovanie informácie v súvislosti s prácou

o    zadanie nevykonateľných úloh

o    posmešky, vtipy a pod.

 

Rozdiel medzi diskrimináciou, šikanovaním a obťažovaním

Diskriminácia:    

Priama diskriminácia (otvorená) je napríklad, ak zamestnávateľ odmietne prijať na pracovné miesto ženu nad 40 rokov, alebo prípadne muža pred dôchodkom.

Nepriamou diskrimináciou (skrytá) sa rozumie zavedenie pravidla, alebo postupu, ktorý nepriaznivo negatívne vplýva len na určitú skupinu ľudí. Príkladom takejto formy diskriminácie môže byť určenie spodnej hranice výšky mužov pri prijímaní do zamestnania. 

Obťažovanie je také správanie, ktoré narúša ľudskú dôstojnosť, napr. zastrašovanie, zahanbovanie, ponižovanie, posmešky, ironické poznámky, neopodstatnené zadávanie úloh.  

Sexuálne obťažovanie  je neželané správanie sexuálnej povahy, napr. nechcené dotyky, hvízdanie, komentovanie výzoru, potľapkávanie po zadku a pod.

Šikanovanie je opakované neprimerané správanie, ktoré ohrozuje zdravie alebo pohodu postihnutej osoby, napr. mobbing, bossing, ale aj ohováranie a pod.  

 

Ako postupovať pri diskriminácii?

  1. V prípade, že ste sa stali obeťou diskriminácie, oznámte túto skutočnosť svojmu zamestnávateľovi.
  2. Spíšte si  všetky prejavy diskriminácie, osobu, miesto, čas, kedy ste boli vystavený diskriminácii. 
  3. Požiadajte zamestnávateľa, aby situáciu riešil.
  4. Nerobte unáhlené rozhodnutia a nesnažte sa riešiť situáciu odchodom, prípadne výpoveďou (platí tu antidiskriminačný zákon). 
  5. Nezabúdajte, že to vy ste obeťou a potrestaný by mal byť ten, kto diskrimináciu na vás učinil.
  6. V prípade, ak zamestnávateľ situáciu odmietne riešiť, alebo dokonca sám diskrimináciu vykonal, môžete sa obrátiť aj na mediátora. Je to rýchlejšia cesta, ako súdne konanie.

Nie ste si istý? Ozvite sa, radi Vám pomôžeme!