Neplatia Vám faktúry?


Máte ťažkú hlavu z nezaplatených faktúr po termíne splatnosti? Veríme Vám. Tento problém trápi dennodenne väčšinu podnikateľov. Čo ale s tým?

Ak ste už zaslali niekoľko upomienok a druhá strana dlhodobo nereaguje, je najvyšší čas konať! Plynie Vám totiž premlčacia doba. Podľa § 397 Obchodného zákonníka je premlčacia doba 4 roky (oproti 3-ročnej premlčacej dobe podľa Občianskeho zákonníka). Premlčacia doba začína plynúť odo dňa, keď sa právo mohlo uplatniť na súde, tj. už deň po splatnosti Vašej pohľadávky. Ani zmena veriteľa alebo dlžníka nemá vplyv na plynutie premlčacej doby. 

Pre Vás, ako veriteľa, to teda znamená, že počas týchto 4 rokov sa môžete usilovať vymôcť zaplatenie faktúry.  Vaše právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v tejto zákonnej lehote. Aj po uplynutí tohto času sa môžete obrátiť na súd. Ak sa však dlžník dovolá na súde premlčania, súd Vaše právo veriteľa už neprizná.  


Aké máte možnosti?

Ako prvá možnosť Vám pravdepodobne napadne obrátiť sa na súd. S tým sú však spojené nemalé súdne poplatky a možno niekoľkoročné pojednávania s neistým výsledkom.


Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na mediátora. Čo vie v tomto prípade pre Vás urobiť?

a)       Šetrí Váš čas: ak máte len niekoľko dní do vypršania premlčacej doby, začatie mediácie môže  premlčaciu dobu predĺžiť až o 6 mesiacov.

b)     Šetrí Vaše financie:  výška súdneho poplatku je stanovená na 6% zo žalovanej sumy. Minimálna suma súdneho poplatku je 16,50 € a v obchodných veciach najviac 33 193,50 €. K tejto sume je potrebné pripočítať súdne trovy a v prípade, ak sa necháte zastupovať advokátom, pripočítava sa k tomu aj sadzba zastupovania v súdnom konaní.

Oproti tomu poplatky za mediačné konanie sú omnoho nižšie, ich výška závisí od celkového trvania mediácie.

c)       Rýchle jednanie:  mediačné konanie sa môže začať takmer okamžite, a to podpisom Dohody o začatí mediácie, na rozdiel od súdneho konania, ktoré vytýčenie môže trvať aj niekoľko mesiacov.

d)     Zachovanie mlčanlivosti:  oproti súdnemu konaniu, ktoré je verejné, mediátor a zúčastnené strany sú viazané mlčanlivosťou, t.j. o Vašom spore sa nikto iný nedozvie.  

e)     Zachovanie vzťahov do budúcna:  ak obchodujete so svojim biznis partnerom už nejaký ten rok, mediácia Vám dáva priestor vyjasniť si vzájomné obchodné vzťahy a nastaviť možnosti a pravidlá aj ďalšej spolupráce pre nasledujúce transakcie.

f)       Uznanie záväzku:  ak v mediácii nedôjde predsa len k okamžitému vyriešeniu, jednou z možností je prinajmenšom  písomné uznanie záväzku dlžníka, čím  Vám začne plynúť nová 4-ročná premlčacia doba.

g)       Dohoda:  zámerom mediácie je dosiahnutie dohody sporových strán. Výsledná mediačná dohoda je podkladom pre vyhotovenie notárskej zápisnice, čím sa stáva exekučným titulom pre obe strany v prípade neplnenia dohodnutých podmienok.

 

Ešte stále váhate?   Obráťte sa na nás, radi Vám zodpovieme všetky ďalšie otázky.  

Informatívne stretnutie je zdarma! 


.