Mediácia pre živnostníkov

Ako môže mediácia pomôcť živnostníkom?

Pre živnostníkov a malé podniky môže slúžiť mediácia ako vysoko efektívna možnosť riešenia sporov. Na rozdiel od zdĺhavých a často krát finančne náročných súdnych sporov, ponúka rýchlejšiu a lacnejšiu alternatívu. Živnostníci a malé podniky v porovnaní s veľkými podnikmi nemajú na súdne spory finančný rozpočet, ľudské zdroje ani právne oddelenia,  ktoré by sa tejto činnosti popri samotnom podnikaní mali čas venovať.

Čas a peniaze

„ Čas sú peniaze hovorí príslovie, ale otočte si to a dostanete vzácnu pravdu. Peniaze sú čas. "  George Gissing

K urovnaniu obchodného sporu prostredníctvom mediácie môže dôjsť v priebehu niekoľkých hodín alebo dní, a nie rokov, ako by to bolo v prípade súdneho konania. Poplatky za mediáciu predstavujú podstatne nižšie náklady ako tie, ktoré by bolo potrebné vynaložiť na poplatky advokátov, znalcov a prípadné ďalšie odvolanie. Úspešná mediácia  umožní živnostníkom rýchlo sa vrátiť k ich podnikateľským aktivitám.

Dobrovoľnosť

Hlavným rozdielom medzi mediáciou a súdnym sporom je, že urovnanie sporu prostredníctvom mediácie je dobrovoľná dohoda medzi stranami, na rozdiel od súdnych sporov, ktorých výsledkom je záväzné rozhodnutie mimo kontroly strán. Častokrát si podnikatelia myslia, že ak sa s inou firmou dostanú do sporu, „musia ísť na súd“. Pritom si však neuvedomujú, že takto strácajú možnosť kontroly nad samotným výsledkom.

Neutrálna úloha mediátora môže vniesť do riešenia sporu nové pohľady, ktoré by sa možno inak nepodarilo vidieť a nájsť. Mediátor nerozhoduje o tom, kto má právdu a kto nie, nevydáva rozsudok v prospech jednej strany. Taktiež im umožňuje, aby dobrovoľne pristupovali k výmene informácií a povzbudzuje ich, aby sa aktívne zúčastňovali a sami „vlastnili“ proces mediácie.

Dôvernosť

Mediácia prebieha za zatvorenými dverami a nie v súdnej sieni za prítomnosti verejnosti. Celý proces je dôverný so zachovaním mlčanlivosti, čo predstavuje ďalšiu z výhod, pretože nežiadúcej popularite sa väčšina firiem chce vyhnúť.

Mediáciu je možné viesť aj oddelene a vtedy je mediátor oprávnený zverejniť informácie, o ktorých sa dozvedel, len so súhlasom tej ktorej strany. To umožňuje stranám komunikovať s mediátorom dôverne, odhaliť svoje skutočné potreby a záujmy a objasniť aj citlivé informácie, ktoré môžu byť pre mediátora dôležité pri hľadaní riešení.

Flexibilita

V súdnom konaní o výsledku sporu rozhoduje súd. V mediácii, ak sporové strany nájdu spoločné riešenie, môžu sa sami dohodnúť na zmene znenia existujúcej zmluvy, jej podmienok a urobiť ústupky dôležité pre zachovanie obchodných vzťahov. U takto uzatvorených výsledných dohôd je väčšia pravdepodobnosť, že obidve strany ich budú dodržiavať skôr ako tie, ktoré im uložil súd.

Zachovanie a posilnenie obchodných vzťahov

Mediáciou riešia sporové strany nie len problém ako taký, ale aj vzájomné obchodné vzťahy, ktorých zachovanie je dôležité pre fungovanie celého podnikania aj do budúcna. Veľký význam má zachovanie dobrého mena, hrdosti, postavenia a reputácie – na to by sa v žiadnom prípade nemalo zabúdať. Konflikt nemusí nevyhnutne znamenať, že obchodný vzťah musí skončiť. Práve naopak. Zatiaľ čo súdne spory môžu predčasne ukončiť inak ziskové vzťahy, mediácia môže obnoviť dôveru tam, kde sa obchodné vzťahy zmenili na „zabité“. Použitie mediácie tak môže pomôcť obnoviť dialóg a dôveru.

Mediátor nemá právomoc prikazovať stranám riešenia, hoci v niektorých prípadoch ich navrhnúť môže. No výsledné riešenie môže vyplynúť len z dobrovoľnej dohody obidvoch strán. Dôležitý je vzájomný prospech a tzv. WIN-WIN výsledok – čiže dvaja víťazi.