Výhody mediácie oproti súdnemu konaniu

  • je rýchla a neformálna - trvá maximálne 6 mesiacov (pokiaľ sa strany nedohodli inak)
  • je dôverná - ide o neverejné stretnutie za účasti sporiacich sa strán a mediátora s vylúčením verejnosti
  • lacnejšia ako súdny spor
  • počas mediácie neplynie premlčacia a prekluzívna doba, t.j. mediačné konanie dáva stranám sporu čas na pokus o mimosúdne urovnanie bez toho, aby hrozilo premlčanie alebo zánik práv
  • mediáciu možno začať tak pred súdnym konaním, počas súdneho konania a ak je to účelné, aj po súdnom konaní
  • pokus o mimosúdne urovnanie mediáciou nezbavuje strany sporu možnosti domáhať sa práv na súde.