Právne predpisy


  • Výkon mediácie a základné princípy mediačného konania upravuje Zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.  
  • Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
  • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
  • Európsky kódex správania sa mediátorov