Aká je úloha mediátora? 

Mediátor je nestranná tretia strana, ktorá uľahčuje komunikáciu medzi dvomi alebo viacerými spornými stranami. Mediátor sa nezúčastňuje ani nerozhoduje pre strany. Mediátor pomáha vytvárať bezpečné prostredie, v ktorom môžu strany diskutovať o otázkach otvoreným a úctivým spôsobom. Mediátor pomáha stranám skúmať a chápať sporné otázky, rozvíjať alternatívvne riešenia, robiť informované rozhodnutia a pracovať na dosiahnutí praktického a vzájomne uspokojujúceho výsledku.


Aké druhy sporov sú vhodné na mediáciu? 

Na mediáciu sú vhodné prakticky akékoľvek obchodné a občianskoprávne spory vrátane: sporov medzi dodávateľmi a odberateľmi, komerčného nájmu a prenájmu, franšízy, konfliktov na pracovisku, neoprávneného ukončenia pracovného pomeru, profesionálnej nedbanlivosti, majetkov, nehnuteľností, zamestnania, poistenia, a pod.


Budem potrebovať k mediácii aj právneho zástupcu? 

Keďže mediácia je dobrovoľný proces, pre väčšinu mediácií nie je potrebné právne zastúpenie.


Ako dlho trvá mediácia? 

Mediácia trvá podstatne kratší čas ako súdne spory. Tento čas sa však líši v závislosti od zložitosti sporu a množstva zúčastnených strán. Priemerná mediácia trvá len šesť hodín, ale vďaka vyššie uvedeným faktorom sa môže ľahko predĺžiť na niekoľko týždňov.

Podľa Zákona o mediácii najdlhšie však trvá 6 mesiacov.  

 

Aká je šanca, že sa spor vyrieši mediáciou? 

Štatisticky viac ako 85% prípadov sa vyrovná počas procesu mediácie.


Je mediačná dohoda záväzná? 

Áno. Podpísaná mediačná dohoda je rovnako vykonateľná a záväzná ako akákoľvek iná zmluvná dohoda. Rodičovská dohoda musí byť ešte predložená súdu na schválenie.


Stratím svoju šancu podať žalobu, ak sa zúčastním  mediácie?

Mediácia je dobrovoľný a dôverný proces. Ak mediácia neviedla k dohode, máte naďalej právo na uplatnenie svojich nárokov prostredníctvom súdu.