Kto je mediátor? 


  • Mediátorom v zmysle Zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii môže byť každá fyzická osoba, ktorá je zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá funkciu mediátora prijme.

  • Mediátor je odborník na samotný proces mediácie, nie na obsah sporu. Spolu s účastníkmi mediácie hľadá riešenia a možnosti urovnania sporu s využitím nástrojov a techník vedenia mediačného konania.

  • Mediátor je povinný vykonávať mediáciu nezávisle, nestranne, s odbornou starostlivosťou. Má povinnosť poučiť strany o možnom konflikte záujmov, zodpovedná za škodu, ktorú môže spôsobiť účastníkom mediácie a je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s mediáciou.

  • Činnosť mediátor je podnikaním a má nárok na finančnú odmenu, výška ktorej je uvedená v cenníku.