Ako to bude prebiehať? 


 • Predmediačná fáza:
V tejto fáze dochádza ku kontaktovaniu strán sporu s mediátorom. Mediátor posúdi, či daný spor je vhodný na mediáciu. Ak mediátora osloví len jedna strana sporu, mediátor následne osloví druhú stranu sporu a zistí jej záujem o riešenie danej veci. V prípade záujmu aj druhej strany dohodne mediátor ďalší postup.

 

 • Začatie mediácie:

Pri začatí mediácie mediátor poučí obidve strany o ich právach, ktoré môžu byť mediáciou dotknuté, o priebehu a pravidlách mediácie, o dôsledkoch mediácie a odmene mediátora. Ďalej ich mediátor poučí o dobrovoľnosti ich účasti, ako aj o možnosti ukončiť mediáciu v akejkoľvek fáze mediačného procesu. Následne mediátor prevezme od účastníkov mediácie plnú moc na riešenie konkrétneho sporu. Poučenie účastníkov tvorí súčasť Dohody o začatí mediácie, ktorú podpíšu obidve strany a mediátor.

 

 • Rekonštrukcia sporu:

Cieľom tejto fázy nie je hľadanie vinníka, ale zisťovanie informácii o samotnom spore. Toto zisťovanie pomáha mediátorovi pochopiť problém a stranám sporu dáva možnosť pozrieť sa na problém očami druhej strany. Úlohou mediátora je preformulovať zistené informácie a reprodukovať ich druhej strane v prijateľnej podobe. Mediátor nikoho neobviňuje, nesúdi, dokonca ani nerozhoduje o tom, kto má pravdu, nerobí žiadne rozhodnutia, nedáva ani rady, čo by mali strany robiť. Častokrát, už samotné definovanie problému a pochopenie vzájomných postojov, napomáha stranám sporu k nájdeniu spoločného riešenia.

 

 • Hľadanie riešenia:

Na základe objasnenia problému obidvoma stranami a vzájomného pochopenia príčiny konfliktu, obidve strany predkladajú možné riešenia. Úlohou mediátora v tejto fáze je zabezpečiť bezkonfliktnú komunikáciu a dosiahnutie súhlasného stanoviska k predkladaným riešeniam obidvoma stranami.

 

 • Spísanie mediačnej dohody:

Pokiaľ sa stranám sporu podarí nájsť spoločné riešenia, dochádza k vytvoreniu a podpísaniu mediačnej dohody. Má charakter mimosúdnej dohody o zmieri, alebo dohody o urovnaní. 


 • Účinky dohody o mediácii:

  Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná.

  Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na   vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch

   a)     spísaná vo forme notárskej zápisnice,

   b)     schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.

 

 • Ukončenie mediácie:

 1. dňom uzavretia dohody, ktorá je výsledkom mediácie,
 2. dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať,
 3. dňom právoplatnosti rozhodnutia o dočasnom pozastavení činnosti mediátora alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí mediátora z registra mediátorov,
 4. dňom, keď mediátor odmietol k dohode, ktorá je výsledkom mediácie, pripojiť svoj podpis; túto skutočnosť mediátor zaznamená s  uvedením dôvodu v zápisnici,
 5.  dňom doručenia písomného vyhlásenia osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného mediátorovi, že mediácia je skončená
 6. dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z osôb zúčastnených na mediácii adresovaného druhej osobe zúčastnenej na mediácii     a mediátorovi, že mediácia je skončená,
 7. dňom, keď účastník mediácie spor, ktorý je predmetom mediácie, predložil na rozhodnutie súdu alebo rozhodcovskému orgánu,
 8. uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si osoby zúčastnené na mediácii v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu,        po ktorej uplynutí sa mediácia skončí,
 9. dňom smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho mediátora alebo niektorého účastníka mediácie.