Mediácia

Dá sa to aj bez súdov 

Prečo mediácia? 


save-time1png

 • je rýchla a neformálna 
 • trvá maximálne 6 mesiacov
 • počet stretnutí závisí od Vás 


investment1png


 • lacnejšia ako súdny spor 
 • v závislosti od druhu sporu Vám môže ušetriť  niekoľko stoviek až tisíc €


gavel1png

 1. pokus o mimosúdne urovnanie mediáciou nezbavuje strany sporu možnosti domáhať sa práv na súde
 2. je možné ju začať:   tak pred súdnym konaním, ako aj počas neho
silence1png

 • je dôverná - ide o neverejné stretnutie za účasti sporiacich sa strán a mediátora bez účasti verejnosti hourglass1png


 • počas mediácie neplynie premlčacia a prekluzívna doba, 
 • t.j. dáva stranám sporu čas na pokus o mimosúdne urovnanie bez toho, aby hrozilo premlčanie alebo zánik práv 


Pomôžem Vám v týchto sporoch 


Obchodná mediácia 

 • dodávateľsko- odberateľských vzťahov
 • spoluvlastníckych vzťahov 
 • finančných operácií 
 • a pod. 

Firemná mediácia 

 • konflikty medzi zamestnancom a zamestnávateľom
 • spory medzi zamestnancami
 • mobbing
 • bossing
 • a iné 

Občianske spory 

 • Susedské spory 
 • Spory obec - občan
 • Nelegálny skládky odpadu 
 • vandalizmus
 • spory z nárokov vzniknutých pri porušení práva  na ochranu osobnosti
 •  a iné 

Majetkové spory

 • vyporiadanie BSM po rozvode
 • spory z vlastníckych a spoluvlastníckych práv
 • dedičské spory
 • spory o majetok
 • spory z darovania, pôžičiek, prenájmu a podnájmu
 • a iné

 • Rodinná mediácia 

  • rodinné a partnerské spory 
  • rozvod 
  • úprava styku s maloletými deťmi 
  • starostlivosť o deti 
  • výživné
  • vyporiadanie spoločného majetku
  • a iné   Mediácia - ako alternatívne riešenie sporov v súlade so zákonom 


  • Mediácia je dobrovoľný, dôverný proces, počas ktorého neutrálna a nestranná osoba - mediátor pomáha sporiacim sa stranám vyjednať urovnanie sporu s cieľom dosiahnutia dohody
  • Ide o uznávaný proces alternatívneho mimosúdneho riešenia konfliktov, a to aj v prípade, ak sú už podané žaloby a súdne pojednávania aktuálne. 
  • Mediácia aktívne napomáha riešeniu konfliktných a problémových situácii, vďaka ktorým sa zjednodušuje a uľahčuje komunikácia a vzájomné pochopenia sa.  
  • Mediácia garantuje vrátenie súdneho poplatku, ak sporové strany ukončia mediáciu schválením zmieru: 
       a) do začiatku pojednávania vo veci  samotnej vo výške 90% zo všetkých zaplatených poplatkov                                 
       b) po začatí pojednávania vo veci samotnej vo výške 50% zo všetkých zaplatených poplatkov


  Dohodnite si stretnutie

  Vyriešte svoj spor rýchko, spoľahlivo a diskrétne, bez drahých a zdĺhavých súdnych pojednávaní !