Mediácia 


 - dá sa to aj bez súdov 

 

save-time1png

 • je rýchla a neformálna 
 • trvá maximálne 6 mesiacov
 • počet stretnutí závisí od Vás 


silence1png
 • je dôverná - ide o neverejné stretnutie za účasti sporiacich sa strán a mediátora bez účasti verejnosti 


investment1png

 • lacnejšia ako súdny spor 
 • v závislosti od druhu sporu Vám môže ušetriť  niekoľko stoviek až tisíc €


court1png

 • je možné ju začať:
-  tak pred súdnym konaním, 

- počas súdneho konania, 

- ak je to účelné, aj po súdnom konaní hourglass1png

 • počas mediácie neplynie premlčacia a prekluzívna doba, 
 • t.j. dáva stranám sporu čas na pokus o mimosúdne urovnanie bez toho, aby hrozilo premlčanie alebo zánik práv 


gavel1png

 • pokus o mimosúdne urovnanie mediáciou nezbavuje strany sporu možnosti domáhať sa práv na súdePomôžem Vám v týchto sporoch 

Obchodná mediácia 

 • dodávateľsko-odberateľských vzťahov 
 • spoluvlastníckych vzťahov 
 • finančných operácií
 • a pod. 


Firemná mediácia 

 • konflikty medzi zamestanancom a zamestávateľom
 • spory medzi zamestnancami 
 • mobbing
 • bossing
 • a iné

Majetkové spory 

 • vysporiadanie BSM po rozvode 
 • spory z vlastníckych a spoluvlastníckych práv 
 • dedičské spory 
 • spory o majetok 
 • spory z darovania, pôžičiek, prenájmu a podnámu 
 • a iné 

Občianske spory 

 • susedské spory 
 • spory obec - občan 
 • nelegálne skládky odpadu 
 • vandalizmus
 • spory z porušenia práv na ochranu osobnosti 
 • a iné 

Rodinná mediácia 

 • rodinné a partnerské spory 
 • rozvod 
 • úprava styku s maloletými deťmi
 • starostlivosť o deti 
 • výživné 
 • vysporiadanie spoločného majetku 
 • a iné Mediácia - ako alternatívne riešenie sporov v súlade so zákonom 


 • Mediácia je dobrovoľný, dôverný proces, počas ktorého neutrálna a nestranná osoba - mediátor pomáha sporiacim sa stranám vyjednať urovnanie sporu s cieľom dosiahnutia dohody
 • Ide o uznávaný proces alternatívneho mimosúdneho riešenia konfliktov, a to aj v prípade, ak sú už podané žaloby a súdne pojednávania aktuálne. 
 • Mediácia aktívne napomáha riešeniu konfliktných a problémových situácii, vďaka ktorým sa zjednodušuje a uľahčuje komunikácia a vzájomné pochopenia sa.  
 • Mediácia garantuje vrátenie súdneho poplatku, ak sporové strany ukončia mediáciu schválením zmieru: 
     a) do začiatku pojednávania vo veci  samotnej vo výške 90% zo všetkých zaplatených poplatkov                                 
     b) po začatí pojednávania vo veci samotnej vo výške 50% zo všetkých zaplatených poplatkov


Dohodnite si stretnutie

Vyriešte svoj spor rýchko, spoľahlivo a diskrétne, bez drahých a zdĺhavých súdnych pojednávaní !